top of page

Generelle handelsbetingelser for Lokal Reklame Spot:
 

Generelt
Disse handelsbetingelser (herefter "Betingelser") gælder for alle aftaler mellem Lokal Reklame Spot (herefter "LRS") og kunden i forbindelse med køb af reklamespot på LED skærme i lokalområdet.

Aftaleindgåelse
En aftale anses for indgået, når kunden har accepteret et tilbud fra LRS og betaling er modtaget. Kunden accepterer samtidig at have læst og accepteret disse Handelsbetingelser.

Priser
Priserne for reklamespot fastsættes af LRS og kan ændres uden varsel. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling
Betaling for reklamespot skal ske inden udsendelsen af reklamen. Betaling kan ske ved bankoverførsel eller online betaling med kreditkort. Ved for sen betaling pålægges der renter.

Annullering og ændring af reklamespot
Når der er betalt faktura godkendes aftale og betalingsbetingelser og det er ikke længere muligt at anullere ordre og LRS opkræver det fulde beløb.

Tidsforløb

Man kan godt bede om at betale senere men der kan blive tilføjet renter på for sen betaling.

Ansvar
LRS påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der skyldes udefrakommende hændelser, herunder vejrforhold og strømafbrydelser. Kunden har ingen krav på tilbagebetaling i tilfælde af sådanne hændelser, men vil få sin skærmtid tilbage, når skærmene kører igen.

Force majeure
LRS er ikke ansvarlig for manglende levering eller forsinkelse, hvis dette skyldes force majeure eller andre omstændigheder, som LRS ikke er herre over.
Force majeure fritager LRS for enhver forpligtelse i en periode, der svarer til force majeurens varighed. Force majeure omfatter blandt andet naturkatastrofer, krig, terror, strejker og lockouts eller hærværk.

Fortrolighed
LRS vil behandle alle oplysninger om kunden fortroligt og kun bruge dem til at opfylde aftalen mellem parterne.


Levering
Levering af reklamespot sker på de aftalte tidspunkter og på de aftalte steder. Kunden skal sørge for at levere materiale i det korrekte størrelse og format, som er angivet af LRS.

Tekniske krav
Kunden skal sørge for at levere reklamemateriale i overensstemmelse med LRS' tekniske specifikationer og krav. LRS kan afvise materiale, der ikke opfylder disse krav.

Ophavsret
Kunden garanterer, at reklamematerialet ikke krænker tredjeparts ophavsret eller andre rettigheder. Kunden er ansvarlig for enhver krænkelse af ophavsret eller andre rettigheder, der skyldes reklamematerialet.

Reklameindhold
Kunden er ansvarlig for det reklameindhold, der vises på skærmene. Reklameindholdet må ikke være stødende, diskriminerende, krænkende eller på anden måde ulovligt eller uetisk.

Opsigelse
LRS kan opsige aftalen med kunden med øjeblikkelig virkning i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra kundens side, herunder manglende betaling eller overtrædelse af betingelserne i disse Handelsetingelser.

Ændring af betingelserne
LRS forbeholder sig ret til at ændre disse Betingelser løbende og uden yderligere varsel og kunden opfordres til at gå på vores hjemmeside og holde sig opdateret på eventuelle ændringer. LRS skriver dato på seneste seneste opdatering af Handelsbetingelser.

Hæftelse
LRS hæfter kun for direkte skade, der skyldes LRS' grove uagtsomhed eller forsæt. LRS hæfter ikke for følgeskader eller indirekte tab.


Fortrolighed og databeskyttelse
LRS vil behandle alle oplysninger om kunden fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Kunden accepterer, at LRS kan indsamle og behandle personoplysninger i forbindelse med aftalen mellem parterne. Kunden har ret til at anmode om indsigt i og rettelse af sine personoplysninger.

Misbrug af tjenesten
Kunden må ikke bruge LRS' tjenester til ulovlige formål eller til at krænke tredjeparts rettigheder. Kunden er ansvarlig for enhver skade eller tab, der skyldes misbrug af LRS' tjenester.

Anvendelse af reklamemateriale
Kunden giver LRS ret til at anvende reklamematerialet til markedsføringsformål, herunder på LRS' hjemmeside og i sociale medier.

Ændring af tjenesten
LRS forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde tjenesten, herunder ændringer i skærmplacering og antal skærme, uden varsel til kunden.

Ansvarsbegrænsning
LRS er kun ansvarlig for direkte skader, der skyldes LRS' grove uagtsomhed eller forsæt. LRS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab.

Overdragelse af rettigheder og pligter
LRS kan overdrage sine rettigheder og pligter efter disse Betingelser til en tredjepart med et rimeligt varsel til kunden.

Accept af betingelserne
Kunden accepterer disse Betingelser ved at afgive en ordre til LRS. Ved accept af disse Betingelser erklærer kunden at have læst og forstået betingelserne og accepterer at være bundet af dem.


Reklameperiode
Reklameperioden angiver den periode, hvor reklamen vil blive vist på skærmene. Reklameperioden skal angives i ordren, og ændringer skal aftales mellem kunden og LRS.

Skærmtid
Skærmtiden angiver det antal sekunder, som reklamen vil blive vist på skærmene i løbet af reklameperioden. Skærmtiden skal angives i ordren, og ændringer skal aftales mellem kunden og LRS.

Reklamemateriale
Reklamemateriale skal leveres i den aftalte størrelse og i det aftalte format. Reklamemateriale, der ikke opfylder kravene, kan afvises af LRS.

Ophævelse af aftalen
LRS kan ophæve aftalen med kunden med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse fra kundens side, herunder manglende betaling eller overtrædelse af betingelserne i disse Handelsbetingelser.

Konkurrenceklausul
Kunden må ikke anvende reklamemateriale, der reklamerer for konkurrerende virksomheder eller produkter, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Rettigheder til reklamemateriale
Kunden beholder alle rettigheder til reklamematerialet. LRS har dog ret til at anvende reklamematerialet til markedsføringsformål, herunder på LRS' hjemmeside og i sociale medier mfl.

Tavshedspligt
LRS vil behandle alle oplysninger om kunden fortroligt og har tavshedspligt i forhold til disse oplysninger.

Ændring af skærmplacering
LRS kan ændre skærmplaceringen uden varsel til kunden. Kunden kan ikke  opsige aftalen, hvis kunden ikke synes om den nye skærmplacering.

Lovvalg og værneting
Disse Betingelser og enhver aftale mellem kunden og LRS er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem kunden og LRS skal afgøres ved retten i Aalborg.  
 

Redigeret 22. januar 2024

Redigeret 1. maj 2023

 

Copyright Lokal Reklame Spot ApS 

bottom of page